Acasă » Management » Strategia C.E.A.C.

Strategia C.E.A.C.

Ultima editare Jan 17, 2022

Adaptându-se cerințelor societății de astăzi şi promovând o dezvoltare socială, cultural şi economic susținută şi conform realităților europene, viziunea Colegiului Tehnic „ANA ASLAN” la început de secol XXI se poate exprima sintetic astfel:

Educația elevilor de azi, şansa României de mâine

Misiunea:

Ne propunem furnizarea serviciilor educaționale de calitate, pentru a forma elevi:

 • bine pregătiți teoretic şi profesional
 • demni şi toleranți
 • deschişi spre valorile umaniste şi ştiintifice
 • orientați profesional
 • integrați social

„Școala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevului şi realizarea educației prin parteneriatul elev-şcoală-comunitate locală, oferind astfel o şansă fiecărui elev de a-şi construi viitorul şi de a se adapta unei societăți dinamice.”

Şcoala va armoniza interesele comune ale elevilor, profesorilor, părinților şi a comunității locale spre finalitățile fiecărui ciclu de invațamant, fiecărei specializări/meserii în care se realizează pregătirea în şcoală.

Strategia C.E.A.C.

Pentru promovarea conceptului larg recunoscut de „Europă a cunoaşterii„, Colegiul Tehnic „Ana Aslan” înţelege să participe activ la integrarea sa în aria europeană a învăţământului preuniversitar până în anul 2013, prin creşterea calităţii procesului didactic, a competenţelor şi a competitivităţii.

Ţinând cont de tradiţia învăţământului românesc, de aproape un secol, pe baza experienţei acumulate în promovarea valorilor ştiinţei şi a culturii universale, Colegiul Tehnic „Ana Aslan” îşi propune să intre în elita şcolilor europene, iar elevii săi să fie recunoscuţi oriunde în lume ca adevăraţi profesionişti.

Învăţământul, sub aspectul cunoştinţelor furnizate, al relevanţei lor, al abilităţilor pe care le formează şi al soluţiilor practicabile pe care le produce, condiţionează astăzi performanţele, competitivitatea şi bunăstarea.

Calitatea învăţământului, în contextul globalizării societăţii, nu poate fi judecată fără standarde educaţionale comune pentru diferite profesii şi specializări, fără proceduri fiabile de asigurare a calităţii.

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei este un proces continuu, prin care se concep şi se aplică toate acele măsuri şi activităţi ce determină o schimbare benefică în nivelul de performanţă al programului de educaţie.

În vederea îmbunătăţirii calităţii, se are în vedere evaluarea, analiza şi acţiunea colectivă continuă din partea Colegiului Tehnic „Ana Aslan”, bazată pe selectarea şi adaptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă.

Asigurarea calităţii este un proces colectiv prin care şcoala noastră, ca o comunitate, se asigură că standardul diplomelor sale şi al calităţii procesului instructiv-educativ se menţine la nivelul fixat prin misiunea şcolii.
Conducerea Colegiului Tehnic „Ana Aslan” îşi exprimă angajamentul total pentru implementarea, performanţa şi dezvoltarea continuă a sistemului calităţii în scopul de a obţine rezultate care să răspundă şi să depăşească aşteptările exprimate ale beneficiarilor noştri.

Pentru a realiza acestea, conducerea se angajează:

 • să asigure identificarea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor noştri printr-un parteneriat strâns cu agenţii economici şi culturali;
 • să colaboreze cu beneficiarii pentru a defini şi a asigura avantajele pe termen lung ale educaţiei oferite;
  să încurajeze toţi membrii echipei care asigură procesul educaţional şi să contribuie la oferirea unor produse şi servicii de înaltă calitate printr-o comunicare eficientă şi formarea adecvată a abilităţilor profesionale;
  să asigure motivarea şi implicarea personalului didactic şi didactic auxiliar;
 • să asigure respectarea angajamentelor;
 • să asigure crearea şi menţinerea unei imagini reprezentative.

Pentru personalul Colegiului Tehnic „Ana Aslan„, oferirea consecventă a unor servicii şi produse de calitate beneficiarilor noştri, constituie principala preocupare şi responsabilitate. De aceea, crearea şi implementarea procesului de asigurare a calităţii este o parte integrantă a procesului de îmbunătăţire continuă la care se angajează întreaga echipă de conducere în vederea alinierii la standardele internaţionale în educaţie.

Pentru a întări şi consolida performanţa şcolii noastre, este esenţial ca întreg personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic să adere la politica şi procedurile calităţii, iar procesul de învăţământ şi serviciile să fie îndreptate spre excelenţă.

În aceste sens, se vizează:

 • introducerea de noi abordări ale procesului de predare-învăţare la care accentul să fie pus pe creşterea interactivităţii cursurilor şi pe actualizarea informaţiei;
 • să se folosească sisteme de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi bazate pe testarea abilităţii acestora de a prelucra informaţia primită şi mai puţin pe capacitatea lor de memorare;
 • implementarea principiilor eticii profesionale în toate compartimentele şcolii.

Autoritatea şcolară este bazată exclusiv pe competenţa managerială şi calitatea prestaţiei ştiinţifice şi didactice.

Obiectivele generale ale Colegiului Tehnic „Ana Aslan” în domeniul calităţii sunt următoarele:

 1. promovarea unor sisteme şi mecanisme de asigurare a calităţii educaţiei;
 2. desfăşurarea activităţii didactice pe baza îndeplinirii treptate a cerinţelor standardelor de performanţă;
 3. asigurarea pregătirii de specialitate a elevilor;
 4. asigurarea perfecţionării cadrelor didactice;
 5. continuarea informatizării procesului de învăţământ şi a activităţilor derulate de compartimentele operaţionale;
 6. îmbunătăţirea continuă a calităţii şi a managementului instituţional;
 7. asigurarea unui nivel de calitate conform cerinţelor spaţiului european.

STRATEGIA CEAC